Home  |  Research  |  Education  |  Group  |  Publications   |  Facilities  |  News

Faculty

Li (Emily) Liu

PhD Graduates

Lauren Boldon

Ademola Akinlalu

Fallon Laliberte

Jie Hou

Rober Moore

Carl Wendorff

Kemal Ramic

Alumni

Xin Li

Bin Wu

Xiangyu Wang

Current PhD Students

 

back to top

Lauren Boldon

Email: boldol@rpi.edu

Ademola Victor Akinlalu

Email: akinla@rpi.edu

back to top

Fallon Laliberte

Email: lalibf@rpi.edu

Jie Hou

Email: houj@rpi.edu

back to top


Robert Moore

Email: moorer5@rpi.edu

Carl Wendorff

Email: wendoc@rpi.edu

back to top


Kemal Ramic

Email: ramick@rpi.edu

 

 

back to top

Alumni from the group

Dr. Xiangyu Wang (2013)

Dr. Bin Wu (2013)

Dr. Xin Li (2011)

back to top